ตรวจโรงผลิตน้ำแข็งพบปนเปื้อนเพียบ

ระวังโรงน้ำแข็งปนเปื้อนเชื้อโรค ตรวจพบไม่ผ่านเกณฑ์เพียบ เร่งแนะผู้ประกอบการแก้ไข ป้องกันปัญหาสุขภาพช่วงหน้าร้อน รายงานข่าวแจ้งว่าเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนทำให้การบริโภคน้ำและน้ำแข็งเพิ่มขึ้นสำนักอนามัย (สนอ.)กรุงเทพมหานคร(กทม.)ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำปี 2561 จะดำเนินโครงการระหว่างเดือน มี.ค.-ก.ค.61

โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตทั้ง50 เขตมอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในเขตกรุงเทพฯตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานหรือGMP (Good Manufacturing Practice) โดยให้เก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง  เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและทางเคมีและดำเนินการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ(อย.)พร้อมตรวจสอบสถานะสถานประกอบกิจการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งว่าปัจจุบันมีการประกอบกิจการอย่างถูกต้องหรือไม่

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับปี 2560 สำนักอนามัย สำนักงานเขตทั้ง 50แห่งลงพื้นที่ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคและน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์GMPจำนวน 152ราย พบว่าผ่านเกณฑ์ จำนวน 97ราย  ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 55รายและสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 69ราย พบว่าผ่านเกณฑ์ จำนวน 61ราย  ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 8ราย  รวมสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 221แห่งไม่ผ่านเกณฑ์ ถึง 63แห่งซึ่งโรงผลิตไม่ผ่านเกณฑ์เจ้าหน้าที่ได้แนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่น การบันทึกรายงานการผลิตการทำความสะอาดบริเวณการผลิตการจัดเก็บสารเคมีให้เป็นสัดส่วนรวมทั้งสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้จากการเก็บตัวอย่างน้ำแข็งบรรจุถุงพลาสติกไม่พบการปนเปื้อนส่วนน้ำแข็งบรรจุถุงกระสอบพบการปนเปื้อนบางส่วนซึ่งได้แนะนำให้ผู้ประกอบการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุน้ำแข็งแทนถุงกระสอบและขอให้ประชาชนเลือกบริโภคน้ำแข็งที่มาจากการบรรจุถุงพลาสติกหรือถ้วยสำเร็จรูปพร้อมบริโภคซึ่งจะปลอดภัยกว่า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews